Privacy Policy

1. Inleiding
1.1. In deze privacyverklaring beschrijft Binqy B.V., geregistreerd bij de kamer van  koophandel onder nummer 87733129 (Binqy) de wijze waarop zij persoonsgegevens  verwerkt.
1.2. Binqy gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en  organisatorische maatregelen. Binqy houdt zich daarbij aan de toepasselijke  privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en het Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

2. Contact met Binqy
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Binqy wilt opnemen, dan kan dat  via onderstaande contactgegevens.
- E-mail: info@binqy.io
- Website: www.binqy.io
- Post: Da Costastraat 75 2, 1053 ZG Amsterdam

3. Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die Binqy aanbiedt, kan Binqy de volgende  persoonsgegevens van u verwerken:
a) voor- en achternaam;
b) adresgegevens;  
c) telefoonnummer;
d) e-mailadres;
e) technische meetgegevens, zoals IP-adres, MAC-adres en/of cookies; en f) betaalgegevens
De specifieke persoonsgegevens die Binqy verwerkt, hangt af van de diensten die Binqy  aan u levert en de functionaliteiten van de website die u gebruikt.  

4. Doeleinden
Binqy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) de uitvoering van de overeenkomst die Binqy met haar klanten heeft gesloten; b) het toesturen van informatie over Binqy, haar diensten en de Applicatie; c) het verlenen van trainingen aan klanten over de diensten en de Applicatie van  Binqy;
d) het versturen van de nieuwsbrief;
e) het gebruik van de website; en
f) het verbeteren van de website.  

5. Gebruik van persoonsgegevens
5.1. De persoonsgegevens die Binqy verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de  overeenkomst die Binqy met de klant heeft gesloten. Ook is het voor de uitvoering van  de overeenkomst noodzakelijk dat Binqy informatie aan haar klanten toestuurt over
Privacyverklaring Binqy
Applicatie en de afgenomen diensten.
5.2. Voor het toesturen van informatie over gelijksoortige diensten als die Binqy levert aan  bestaande klanten heeft Binqy een gerechtvaardigd belang. Dit geldt ook bij het gebruik  van de website door klanten en het verbeteren van deze website.  
5.3. Het kan voorkomen dat Binqy een wettelijke verplichting heeft bepaalde  persoonsgegevens te (blijven) verwerken. In dat geval zal Binqy de wettelijke verplichting  in acht nemen.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. Binqy betrekt bij de uitvoering van haar diensten (soms) derde partijen. Dat kunnen onder  andere dienstverleners zijn die andere expertises hebben. Met deze partijen kan Binqy  persoonsgegevens delen.
6.2. Binqy heeft voor de uitvoering van haar diensten bepaalde werkzaamheden uitbesteed.  Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om partijen die betrokken zijn bij de het verzorgen van  de website, e-mailfunctionaliteit en/of de opslag van e-mails, documenten en gegevens.
6.3. Binqy kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te delen met een overheidsinstelling  en/of (nationale) autoriteit.  

7. Beveiliging en bewaring
7.1. Binqy neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde  toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.  
7.2. Binqy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Binqy bewaart uw  gegevens in ieder geval niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst  die u met Binqy heeft gesloten. Wanneer u uw toestemming intrekt, verwijdert Binqy die persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het voorgaande is niet van  toepassing indien Binqy uw persoonsgegevens langer moet of mag bewaren op grond  van een wettelijke verplichting.
 
8. Cookies en profilering
8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden  opgeslagen wanneer u een website van Binqy bezoekt. Op de website(s) van Binqy  worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft  u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de  betreffende website navigeren.
8.2. Voor het gebruik van tracking cookies vraagt Binqy toestemming wanneer u de website  gebruikt. Wanneer u geen toestemming verleent, worden geen tracking cookies verwerkt.
8.3. Daarnaast kan Binqy gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de  website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt Binqy gebruik van  Google Analytics.  
8.4. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden
De website van Binqy kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks.  Binqy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens  door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die  websites van derden.

10. Social media
Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te  kunnen delen via social media netwerken, zoals LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt  worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk.  Lees de privacyverklaringen van dergelijke partijen om te zien hoe deze netwerken met  uw persoonsgegevens omgaan.  

11. Wijzigingen  
Binqy kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze  website worden gepubliceerd.  

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht om bij Binqy een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of  wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier  weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@binqy.io.

13. Klachten
Binqy hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw  persoonsgegevens. U kunt dit melden bij ons via info@binqy.io. U heeft daarnaast ook  het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.